Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до співробітництва з фаховим виданням Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Збірник наукових праці Вісник ОДАБА публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі будівництва та цивільної інженерії і раніше не публікувались.

Мета видання ‒ висвітлення актуальних проблем будівельної промисловості і шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки матеріалів, конструкцій та технологій, аналізу економічних аспектів роботи підприємств будівельної галузі. Вирішення вищезазначених завдань можливо за умови тісного співробітництва з підприємствами будівельної галузі.

Задача видання‒ публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки, актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів, відповідно до потреб будівельної промисловості, в області будівельних конструкцій, будівельних матеріалів та технологій, гідротехнічного та транспортного будівництва, інженерних мереж та обладнання, основ та фундаментів, технології та організації будівельного виробництва. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 року (категорія Б), де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів закладів вищої освіти та спеціалістів-практиків у галузі «Будівництва та архітектури».

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань ISSN 2415-377Х (Print).

З 2016 року збірник наукових праць включено до міжнародної науковометричної бази Іndex Copernicus.

Запрошуємо Вас до опублікування Ваших статей і сподіваємося на плідну співпрацю!

 

Перелік тематичних рубрик

  • Архітектура.
  • Будівельні конструкції.
  • Будівельні матеріали та технології.
  • Гідротехнічне та транспортне будівництво.
  • Інженерні мережі та обладнання.
  • Основи та фундаменти.
  • Технологія та організація будівельного виробництва.

 

Всі публікації перевіряються на плагіат програмою – www.unicheck.com

Статті публікуються англійською, українською, російською мовами.

Періодичність видання – 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

 

Рецензування статей

Рецензування статей виконується незалежно двома докторами технічних наук або одним доктором наук, якщо співавтором статті є доктор наук або професор. Одним із рецензентів обов’язково є український або закордонний член редколегії збірника.

Рецензент у письмовій або електронній формі представляє в редакцію рецензію, в якій підтверджує відповідність статті вимогам, можливі зауваження та висновок щодо прийняття статті до публікації або її відхилення. Форма рецензії наведена нижче, в ній містяться критерії, за якими стаття приймається або відхиляється.

Для авторів статей рецензія анонімна, прізвища рецензентів не вказуються у випусках збірника. Термін рецензування складає не більше двох тижнів.

Зауваження рецензентів, що потребують виправлення, пересилаються авторові відповідальним секретарем збірника. Відповіді автора і виправлений варіант статті знову пересилаються рецензентові. Стаття може бути опублікована тільки за наявності двох позитивних рецензій.

Адреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua