Сучасне будівництво та архітектура

Збірник наукових праць
«СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА»

ISSN 2786-6696 (print) 2786-670X (online)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
у збірнику "Сучасне будівництво та архітектура"

До опублікування у фаховій збірці наукових праць  приймаються раніше не опубліковані наукові статті, із зазначеною нижче тематикою публікацій:

 1. Архітектура.
 2. Будівельні конструкції.
 3. Будівельні матеріали та технології.
 4. Гідротехнічне та транспортне будівництво.
 5. Інженерні мережі та обладнання.
 6. Основи та фундаменти.
 7. Технологія та організація будівельного виробництва.

Завантажити Вимоги до оформлення статей у форматі pdf

Завантажити зразок оформлення статті у форматі pdf

Стаття повинна відповідати тематиці збірника, публікуватися вперше і включати такі елементи:

 • актуальність та постановку проблеми у загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких представлено вирішення даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку;
 • список літератури.

Загальні вимоги до оформлення тексту

Статті подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 в форматі .doc. Назва файлу має містити номер тематики публікації та прізвище першого автора (наприклад, 5 Іванов.doc).

Статті подаються українською чи англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт через одинарний інтервал, вирівнюється по ширині сторінки, поля по 2 см з усіх боків, абзацний відступ − 1,0 см. Обсяг статті 7-16 повних сторінок разом з анотаціями.

Структура статті:

індекс УДК (вирівняно по лівому краю без абзацного відступу, прописний, напівжирний);

назва статті (відцентрована, усі літери прописні, напівжирні, переноси не допускаються);

прізвище, ініціали всіх авторів, науковий ступінь, вчене звання (вирівняно по правому краю, прізвище – напівжирний; ступінь і звання – рядковий);

повна назва вищого навчального закладу чи організації (курсив, вирівняно по правому краю; якщо автори з різних навчальних закладів, то кожен автор з окремого рядка);

електрона пошта (вирівняно по правому краю та поряд унікальний номер ОRCID);

анотації до статті (абзацний відступ, назва напівжирна, анотації пишуться двома мовами: українською і англійською).

Текст першої анотації пишеться мовою основного тексту статті та повинен бути не менше 1800 знаків

Текст другої анотації, якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків. Друга анотація розміщується в кінці статті після списку літератури на англійській мові.

Дві анотації повинні коротко повторювати структуру статті, що включає введення, ціль, методику, результати, висновок. Машинний переклад не дозволяється.

ключові слова (міжрядковий інтервал не робиться, абзацний відступ, назва напівжирна, текст ключових слів не більше 6–8 слів).

Назва статі, прізвище і ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, анотація і ключові слова – повторюються українською та англійською мовами.

Між рядками з індексом УДК, назвою статі, прізвищем авторів, анотацією, основним текстом і переліком літератури, літературою на англійській мові та другою анотацією одинарний інтервал.

Основний текст статті.

Структура основного тексту статті згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.) повинна мати такі необхідні елементи (назви структурних елементів в тексті статті потрібно виділити напівжирно):

– вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);

− аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми (бажано, щоб це був аналіз останніх публікацій у фахових журналах) і на які спирається автор; виділення не розв'язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

– постановка мети та завдання (формулювання мети та завдань досліджень);

–матеріали та методи дослідження (опис використаних матеріалів та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);

– основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

− висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розроблень);

література (відцентрована, напівжирна; посилання в тексті подають у квадратних дужках [2]; список літератури наводиться відповідно порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ 8302:2015 та записується в стовпчик; написання «Джерела інформації», «Перелік літератури» не допускається). Бібліографічний список наводиться мовою оригіналу та транслітерується.

бібліографічний список (References). Для відтворення українських власних назв засобами англійської мови при перекладі публікації англійською мовою застосовується транслітерація. Найменування організацій та установ, що не перекладаються на англійську мову, також транслітеруються. Транслітерація прізвищ авторів виконується залежно від мови оригіналу джерела відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Бібліографічний список повинен бути оформлений з використанням стиля IEEE STYLE згідно з «Міжнародним стилем цитування та посилання в наукових роботах», Київ, 2016.

Таблиці слід виконувати в редакторах Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати поля сторінки. Шрифт в таблиці повинен відповідати шрифту статті.

Формули мають бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об’єкт, нумерація формул арабськими цифрами справа в дужках вирівняна по ширині сторінки.

Рисунки (діаграми, фото), подаються у чорно-білому, кольоровому варіанті або у градаціях сірого кольору після першого посилання на них; мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт; мати нумерацію та підпис позначення ось координат. Розміри підписів на рисунку повинні відповідати шрифту Times New Roman 12 пт.

Разом зі статтею подаються:

− відомості про автора (авторська довідка): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, вчений ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони; поштова адреса, на яку надсилати примірник збірника

рецензія на статтю, якщо автором є аспірант без співавторів з вченим ступенем та вченим званням.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Подані матеріали підлягають додатковому рецензуванню членами редколегії або провідними фахівцями за науковими напрямами, тому можуть бути повернені авторам на доопрацювання.

Остаточне рішення щодо публікації статті приймає редакційна колегія видання.

Відхилений оригінал не повертається.

Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийняття статті до друку.

Вартість публікації статті 1100 грн. Збірник виходить 4 рази на рік щоквартально, в кінці кожного кварталу. Статті необхідно надсилати до 1 числа останнього кварталу (наприклад, якщо збірник виходить в кінці червня, то статті приймаються до 1 червня). Але прийом статей може закінчитись раніше вказаного терміну, якщо буде набрано необхідну кількість сторінок.

Матеріали надсилати за адресою:

Редакція збірника Сучасне будівництво та архітектура
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
вул. Дідрихсона, 4
м. Одеса, 65029, Україна

Контактна особа: Антонюк Надія Романівна
тел. роб. (048) 70-00-608
е-mail: visnuk_odaba@ogasa.org.ua

Сайт збірника: visnyk-odaba.org.ua
Сайт академії: odaba.edu.ua

Платіжні реквізити:
Центр НТТМ по АБ, код 21028281,
МФО 320478, Р/р UA 103204780000026009924861812
в ПАТ АБ «Укргазбанк»,
Призначення платежу: «Сучасне будівництво та архітектура, ПІБ першого автора»

Просимо після відправлення матеріалів обов’язково зателефонувати або зв’язатися електронною поштою, щоб упевнитися в отриманні матеріалів та рішенні редакційної колегії щодо публікації статті.

Адреса

вул. Дідрихсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua